Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website WZC Zilverbos v.z.w.. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door  WZC Zilverbos v.z.w., Bloemenboslaan 30, 9060 Zelzate, België. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren WZC Zilverbos v.z.w. of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van WZC Zilverbos v.z.w. de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan WZC Zilverbos v.z.w. te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Privacyverklaring

WZC Zilverbos v.z.w. engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. Het woonzorgcentrum houdt zich, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van persoonsgegevens van bezoekers van zijn website. Wanneer u de website bezoekt of contact opneemt met het WZC Zilverbos v.z.w., verwerken we persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens verwerken we?

 Indien u contact opneemt met WZC Zilverbosv.z.w. verwerken wij uw voor- en achternaam en uw contactgegevens.

Indien u solliciteert voor een vacature van WZC Zilverbos v.z.w., verwerken wij de volgende gegevens:

-          Naam, voornaam

-          E-mailadres

-          Geboorteplaats en -datum

-          Nationaliteit

-          Adres

-          Gegevens m.b.t. de opleiding

-          Gegevens m.b.t. de huidige of laatste tewerkstelling

Eenieder die persoonsgegevens verstrekt aan het woonzorgcentrum is medeverantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte persoonsgegevens.

Cookies.

Indien u onze website bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens door middel van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.

 WZC Zilverbos v.z.w. maakt gebruik van essentiële cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u snel en correct de gewenste informatie kan zien, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van essentiële cookies is geen toestemming vereist.

Waarom verwerken wij gegevens?

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens onder meer voor contactopnamen, werving en selectie. Dit laatste omvat het behandelen en verwerken van sollicitaties en het vergelijken van het profiel van de sollicitant met de huidige vacatures binnen het woonzorgcentrum.

Voor sollicitaties worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaard als de kandidaat niet weerhouden blijkt te zijn. Indien de sollicitant hiermee instemt, worden zijn/haar gegevens gedurende 1 jaar bewaard met het oog op toekomstige vacatures.

Voor de overige gegevens neemt het WZC Zilverbos v.z.w. passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van een contract of toepasselijke wet.

WZC Zilverbos v.z.w. erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Het woonzorgcentrum neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Daarnaast geeft WZC Zilverbos uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen en verkoopt het uw persoonsgegevens niet.

Wat zijn jouw rechten?

Eenieder heeft het recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan WZC Zilverbos v.z.w. heeft verstrekt. U bent ook gerechtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. De gegevens kunnen tevens in gestructureerde, gangbare en digitale vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming. U kan ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing.

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die WZC Zilverbosv.z.w. verwerkt, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@veiligehave.be